Nationaal park

Vakantiehuis “Waterrijk Wetering” ligt in Wetering een streek gebouwd in lintbebouwing langs rivier de Wetering in Overijssel. Wetering ligt midden in het Nationaal Park Weerribben Wieden.

Nationaal Park Weerribben Wieden is een nationaal park in Nederland, gelegen in de provincie Overijssel en heeft een oppervlakte van 100 km2. Het park is het grootste laagveenmoeras van Europa en is ontstaan door turfwinning en later door rietteelt. Rond de ijstijd lag dit gebied lager dan de rest van Nederland waardoor het water voornamelijk door het vele keileem in de bodem bleef staan. Door de opeenhoping van plantenresten door de eeuwen heen, ontstond er een veenpakket van enkele meters.

In de 15e eeuw is er begonnen met turfwinning door het baggeren van veen wat te drogen werd gelegd op smalle akkers zgn. ribben gelegen naast de trekgaten. Bij zware stormen en hoog water sneuvelden deze legakkers en trekgaten en ontstonden de meren. Met name in de Wieden is dit gebeurd door te smalle akkers te maken. In de Weerribben waar ze later begonnen met turfwinning hebben ze hier van geleerd en de ribben breder opgebouwd. 

Rondom het dorp Kalenberg is nog heel duidelijk de opbouw van het landschap, zoals het toen was terug te zien. 

Na 1920 met de opkomst van nieuwe brandstoffen is hier begonnen met kleinschalige landbouw, visserij en rietteelt. Landbouw was gezien de bereikbaarheid van het gebied erg arbeidsintensief omdat alles via het water getransporteerd moest worden. 

Veel boeren verkochten hun land aan natuurbeschermingsorganisaties en daardoor bleef met name de rietteelt over als belangrijkste inkomstenbron. Na 1950 werd er steeds minder riet gemaaid en verwaarloosde het landschap door gebrek aan aanplant waardoor de moerasbossen ontstonden. 

Het gebied heeft nu een prachtige flora en fauna door het heldere water en de rietlanden wat een ideale basis is voor allerlei soorten planten, insecten, vogels otters, eenden etc. Met name met de kano of fluisterbootje kunt u nog ‘diep’ in dit gebied komen om dit alles te aanschouwen.


Zie ook:
www.np-weerribbenwieden.nl
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/nationaal-park-weerribben-wieden